اهداف و چشم انداز

. مجلة قرآن‌شناخت اهداف زير را سرلوحة كار خود قرار داده و ان‌شاءالله تمام تلاش و همت خود را در راه تحقق آنها مصروف خواهد داشت:

الف) بسترسازي براي طرح و بسط تحقيقات علمي و تخصصي روز‌آمد در زمينة قرآن‌پژوهي و انعكاس يافته‌هاي صاحب‌نظران, محققان و استادان اين رشته در زمينة يادشده؛

ب) ايجاد فضاي تبادل نظر در مباحث اساسي و چالش‌برانگيز مربوط به موضوعات و مسائل قرآني و نقد و ارزيابي آراء, نظريه‌ها و ديدگاه‌ها در اين زمينه؛

ج) تحليل و تبيين نارسايي‌ها و كاستي‌هاي موجود در باب مطالعات قرآني و كوشش در جهت يافتن راهكار‌هاي مناسب؛

د) اهتمام به نيازهاي فكري و علمي اقشار تحصيل‌كرده در ارتباط با پژوهش‌هاي قرآني و شناساندن آثار معتبر علمي و تازه‌هاي پژوهش در زمينة يادشده؛