دوفصل‌نامه علمي ـ پژوهشي قرآن شناخت

اين نشريه با هدف زمينه‌سازي و گسترش پژوهش‌هاي تخصصي و روزآمد و ايجاد بستر مناسب براي انعكاس ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران عرصه قرآن‌پژوهي و تضارب آرا و نقد ديدگاه‌ها و نظريه‌ها در زمــينه علوم، معارف و تفسير قرآن، به هــمت گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) تأسيس و راه‌اندازي شده است.

مخاطبان مجله متخصصان و محققان قرآن‌پژوه، استادان و پژوهشگران علاقه‌مند به مطالعات قرآني هستند و گستره موضوعي آن پژوهش‌هاي قرآني اعم از مباحث درون‌رشته‌اي و ميان‌رشته‌اي است.

رتبه علمي

علمي-پژوهشي

دوره انتشار

دوفصل‌نامه

صاحب امتياز

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني قدس‌سره

مدير مسئول

محمود رجبي

سردبير

غلامعلي عزيزي کيا

مدير اجرايي

سيدحسن حسيني اميني

هيئت تحريريه

سيدمحمدباقر حجتي- استاد دانشگاه تهران
محمود رجبي- استاد مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
علي‌اكبر بابايي- دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
محمدباقر سعيدي روشن- دانشيار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
فتح‌الله نجارزادگان- استاد دانشگاه تهران ـ پرديس قم
محمدرضا جباري- دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
اميررضا اشرفي- دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
علي‌اوسط باقري- استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
حميد آريان- دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)

دورنگار

2934483-025

نشاني الكترونيك

quranmag@qabas.net

نشاني پستي

قم، بلوار امين، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

صندوق پستي

186ـ37165

شاپا چاپي

2008-1987

شاپا الكترونيك

2980-8456