تحليل عملكرد حضرت هارون عليه السلام در مقابله با گوساله پرستي بني اسرائيل در قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال هشتم، شماره اول، پياپي 15، بهار و تابستان 1394

 حميد نادري قهفرخي / دانشجوي دکتري مدرسي معارف دانشگاه معارف، گرايش قرآن و متون اسلامي

                                                                                                                               hamid.nadery1@chmail.ir

غلامعلي عزيزي کيا / استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                              Azizikia@qabas.net

دريافت: 8/4/1394 ـ پذيرش: 6/9/1394

چكيده

يکي از وقايع نقل شده در قرآن کريم، گوساله پرست شدن بني اسرائيل در زمان غيبت موسي عليه السلام است. ازآنجا که اين واقعه در زمان رهبري هارون عليه السلام به وقوع پيوست، يکي از پرسش هاي مطرح در اين زمينه اين است که آيا آن حضرت در برابر اين انحراف، وظيفة رهبري خود را به بهترين شکل انجام داد؟ اگرچه از نظر برخي مفسران هارون عليه السلام در اين واقعه در انجام وظيفة رهبري خود مرتکب کوتاهي شد، (علاوه بر پيش فرض پذيرفته شدة عصمت انبيا) تحليل عملکرد آن حضرت و بررسي شواهد ثابت مي کند که ايشان در برخورد با اين انحراف، بدون هيچ گونه کم کاري به بهترين شکل و در بهترين زمان وظيفة خود را انجام داد، اما بر اثر فشار بني اسرائيل، به سبب پيروي از دستورهاي موسي عليه السلام و حفظ وحدت بني اسرائيل از اقدام عملي مثل قيام عليه آنان خودداري کرد.

کليدواژه ها:  هارون عليه السلام، موسي عليه السلام، گوساله پرستي، بني اسرائيل، عصمت انبيا، قرآن.