نقد تخصيص آيات ارث به حديث «انّا معاشر الانبياء لا نُوَرِّث»؛ با تأكيد بر استدلال هاي فاطمه زهرا عليها السلام در خطبه فدكيه

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\Websites\nashriyat\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\Websites\nashriyat\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\Websites\nashriyat\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره اول، پياپي 16، بهار و تابستان 1395

كاووس روحي برندق/ استاديار علوم قرآن و حديث دانشگاه تربيت مدرس     14rohi@gmail.com

دريافت: 24/1/1395 ـ پذيرش: 3/7/1395

چكيده

آيات ارث بخشي از آيات قرآني است که از اهميت دوچندان در ميان آيات الاحکام برخوردار است و مباحث پردامنة تفسيري و فقهي دربارة آن گواه بر اين مطلب است. يکي از مباحث تفسيري مربوط به آيات ارث، تخصيص يا عدم تخصيص آيات ارث به غير انبياي الهي عليهم السلام در ارث گذاري است. عموم مفسران اهل تسنن با استناد به سخن ابوبکر به نقل از رسول اکرم صلي الله عليه و آله وسلم که: «انّا معاشرَ الانبياء لا نُوَرِّث، ما ترکناهُ صدقۀٌ» معتقدند که اين حديث، مُخَصِّص آيات ارث است. پژوهش حاضر از راه تحليل مفاد آيات ارث با تأکيد بر استدلال هاي فاطمة زهرا عليها السلام در خطبة فدکيه، ادعاي مزبور را مورد پژوهش قرار داده و به اين نتيجه دست يافته است که مفاد حديث مورد بحث، صراحتاً با آيات قرآن مخالفت دارد و ادعاي تخصيص آيات ارث به حديث مزبور مردود است؛ لذا اين حديث، جعلي است و دفاع هاي گوناگون از نظرية تخصيص آيات ارث به حديث يادشده، ناکام اند.

 فاطمة زهرا عليها السلام، خطبة فدکيه، ارث، آيات ارث، حديث «انا معاشر الانبياء لا نُوَرِّث».

کليدواژه‌ها: آيات ارث, ارث, حديث «انا معاشر الانبياء لا نُوَرِّث», خطبة فدكيه, زهرا عليها السلام