تأملي در مدلول روايات عرض

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\Websites\nashriyat\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\Websites\nashriyat\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\Websites\nashriyat\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال نهم، شماره اول، پياپي 16، بهار و تابستان 1395

اسدالله جمشيدي/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره

محمود رجبي/ استاد مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره rajabi@iki.ac.ir

دريافت: 14/7/1394 ـ پذيرش: 7/1/1395

چكيده

در «روايات عرض» قرآن معيار اعتبارسنجي حديث معرفي شده است. از جمله پرسش هاي مطرح دربارة اين روايات اين است که آيا اعتبار حديث، در گرو موافقت آن با قرآن است يا عدم مخالفت کافي است؟ پاسخ هايي به اين پرسش داده شده که در متن مقاله به برخي از آنها اشاره مي شود. پاسخ مقالة حاضر اين است که اگر حديث با قراين غير محتوايي تأييد شود، عدم مخالفت کافي است؛ ولي اگر بخواهيم اعتبار حديث را با استناد به قراين محتوايي ثابت کنيم، تنها موافقت تام حديث با قرآن يا ديگر ادلة قطعي کارساز است و در اين صورت هر ميزان از مخالفت، نافي اعتبار حديث است. به باور نگارنده، روايات عرض بيانگر معيارهاي اعتبار حديث بر اساس ارزيابي محتوايي اند و از قراين غير محتوايي بيگانه اند. اين برداشت به دليل حفظ ظاهر روايات عرض و بي نيازي آن از ارتکاب خلاف ظاهر، بر ديگر تبيين ها برتري دارد.

کليدواژه‌ها:  موافقت با قرآن، عدم مخالفت با قرآن، روايات عرض، عرضة حديث بر قرآن، رابطة قرآن و حديث.