واقع‌نمايي گزاره‌هاي خبري قرآن كريم: نحوة اثبات و ادله

سال نهم، شماره دوم، پياپي 17، پاييز و زمستان 1395

محمدرضا امين/ استاديار مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                    mr.amin451@yahoo.com

احمد واعظي/ استاد دانشگاه باقر العلوم عليه السلام                                                  ahmadvaezi01@hotmail.com

دريافت: 24/6/1395 ـ پذيرش: 25/10/1395

چكيده

يکي از مسائل مهم و مرتبط با زبان قرآن، واقع‌نمايي گزاره‌هاي خبري قرآن است. برخلاف آثار پيشين، «واقع‌نمايي» را متفاوت با «معرفت‌بخشي» و مشتمل بر دو مؤلفۀ «قصد واقع‌گويي» و «مطابقت با واقع» مي‌دانيم. وانگهي، برخلاف تصور غالب، واقع‌نمايي گزاره‌هاي خبري قرآن را علاوه بر دلايل برون‌ديني، گاهي مي‌توان با دلايل نقلي قرآني و روايي نيز بررسي و احياناً اثبات کرد، به‌گونه‌اي که منجر به مصادره به مطلوب يا دور نشود. براي اثبات اين مدعا، پس از بسط روش‌شناسي بحث و تبيين و اثبات امکان استفاده از دلايل درون‌ديني، از دلايل نقلي قرآني و روايي و نيز دلايل عقلي مطرح در قرآن، که ويژگي‌هاي قرآن و خداوند را بيان مي‌کنند و نيز از اصالة‌الظهور، استفاده کرده‌ايم.

کليدواژه‌ها: واقع‌نمايي، گزاره‌هاي خبري قرآن، دلايل نقلي، دلايل عقلي، نحوة اثبات واقع‌نمايي.