بررسي و نقد ديدگاه ريپين دربارة خاستگاه و كاركرد اختلاف قرائات

سال نهم، شماره دوم، پياپي 17، پاييز و زمستان 1395

سميه جعفري كلهرودي/ کارشناس ارشد علوم قرآن و حديث                                         somayehjafary@yahoo.com

نصرت نيلساز/ استاديار دانشگاه تربيت مدرس

دريافت: 31/3/1395 ـ پذيرش: 21/9/1395

چكيده

اندرو ريپين، يکي از برجسته‌ترين قرآن‌پژوهان معاصر، در مقالات متعدد، آيات 95 انبياء، 40 اعراف، 24 نبأ و چالش‌هاي پيش‌روي مفسران در تعامل با ساختارهاي نحوي دشوار يا واژگان غريب اين آيات و نقش اختلاف قرائات در اين روند را بررسي كرده است. او نيز مانند ساير خاورشناسان شکاک، اسانيد روايات اسلامي را به‌طور کلي بي‌اعتبار دانسته و نسبت دادن قرائات به مراجعي از نسل نخست مسلمانان را جعلي و تنها عاملي براي اعتبار بخشيدن به اين قرائات مي‌داند. ريپين تأثيرپذيري از مفاهيم عهديني و انگيزه‌هاي عقيدتي ـ کلامي را در پيدايش قرائات مختلف در بازه‌اي از زمان، که به تثبيت نهايي متن قرآن انجاميد، مؤثر مي‌داند. در اين جستار، ديدگاه‌هاي وي در زمينة خاستگاه اختلاف قرائات و کارکرد اصلي آن تبيين و نقد شده است.

کليدواژه‌ها: اختلاف قرائات، خاستگاه، کارکرد، اندرو ريپين.