نگاهي به آراي صاحب نظران دربارة حد دلالت ادلة عقلي تحريف ناپذيري قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال دهم، شماره اول، پياپي 18، بهار و تابستان 1396

غلامعلي عزيزي كيا/ دانشيار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                  azizikia@qabas.net

دريافت: 18/11/1395 ـ پذيرش: 21/4/1396

چکيده

تحريف ناپذيري قرآن ادلة مختلفي دارد. برخي از اين ادله، عقلي و برخي ديگر نقلي اند. ادلة نقلي همة انواع تحريف اعم از افزودگي يا حذف يا جابه جايي را نفي مي کنند؛ اما درباره قلمرو دلالت عقل بر مصونيت قرآن، اختلاف هايي ديده مي شود. نويسنده با روش توصيف و تحليل، ديدگاه هاي صاحب نظران اين حوزه را بررسي کرده و به اين نتيجه رسيده است که عقل درباره مصونيت قرآن از تحريف به افزودگي يا جابه جايي مخل اعجاز، دلالت روشني دارد؛ اما براي اثبات مصونيت از تحريف به کاسته شدن، دليل عقلي محض به تنهايي کارايي ندارد و براي اين مقصود بايد به دليل نقلي نيز اتكا کرد.

کليدواژه ها: تحريف ناپذيري قرآن، عقل و تحريف ناپذيري قرآن، خاتميت، قاعدة لطف، حکمت خدا، اعجاز و تحريف ناپذيري قرآن.