عوامل اقامة توحيد در جامعه از ديدگاه قرآن با تأكيد بر آية 29 سورة فتح

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1396

اميررضا اشرفي/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره                                                  ashrafi@qabqs.net

محمدمهدي پورعلي‌فرد/ دانش‌پژوه دکتري رشته مدرسي معارف، گرايش مباني نظري اسلام

دريافت: 13/12/1394 ـ پذيرش: 27/04/1395

چكيده

توحيد به معناي اعتقاد به يگانگي خداوند، هنگامي در جامعه برپا مي‌شود که آثارش در رفتار افراد جامعه پديدار گردد. اين مقاله درصدد تبيين مهم‌ترين عوامل برپايي توحيد در جامعه با تأکيد بر آية 29 سورة فتح است. حاصل بررسي اينکه عواملي چون همگامي با رسول خدا، صلابت در برابر کفار، مهرباني با مؤمنان، اقبال به نماز و معنويات و تلاش پيگير براي تحکيم پايه‌هاي عزت و قدرت مسلمانان از مهم‌ترين عوامل اقامة توحيد است. روند اقامه توحيد در جامعه با پذيرش ولايت الهي آغاز مي‌شود؛ اجتناب از بندگي طاغوت، پرهيز از تکيه بر ستمگران، استقامت در برابر فتنه‌هاي دشمنان و نيز تکيه بر استعدادهاي دروني و استمداد از عنايات ولي خدا و طلب نصرت الهي موجب تداوم اقامه توحيد در جامعه مي‌گردد.

کليدواژه‌ها: توحيد، اقامة توحيد، توحيد در جامعه، عوامل اقامة توحيد.