بررسي قرآني ـ فقهي حكم مجازات سبّ النبي صلي الله عليه و آله وسلم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال دهم، شماره دوم، پياپي 19، پاييز و زمستان 1396

مجيد مجرد/ دانشجوي دكتري علوم قرآن و حديث پژوهشكده نهج البلاغه                                             mmirzaee40@gmail.com

سيدرضا مؤدب/ استاد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم

دريافت: 17/11/1395 ـ پذيرش: 31/03/1396

چكيده

پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم در دين اسلام از جايگاهي والا برخوردار است و حفظ حرمت آن حضرت بر همگان لازم و ضروري است. اسلام براي تأمين مصالح متعددي همچون جلوگيري از هر گونه هرج و مرج در جامعه اسلامي، معرفي مقام و منزلت پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله وسلم و حفظ و صيانت جايگاه حقيقي و حقوقي آن حضرت، مجازات و عواقبي را براي حرمت شكنان و سبّ كنندگان به آن حضرت در نظر گرفته  است. هدف از اين نوشتار، آن است كه با استفاده از منابع مكتوب و شيوه كتاب خانه اي، به بيان مجازات سبّ النبي از نگاه فريقين و مسئله آزادي بيان در اين راستا بپردازد. مجازات سبّ كننده پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله وسلم از منظر قرآن كريم و فقه اسلامي مواردي مانند حبط عمل بي ادبان محضر پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم، ورود سبّ كننده به ورطه كفر و ارتداد، ورود سبّ كننده به ورطه محاربه با خداوند و رسول اكرم صلي الله عليه و آله وسلم و فساد در زمين و ابتلاي سبّ كننده به لعنت و عذاب الهي مي باشند. همچنين از جمله مباحث مطروحه در فقه اسلامي در راستاي مجازات سبّ النبي مواردي مانند اجماع فقهاي فريقين بر قتل سابّ النبي، بررسي نقش مؤلفه هايي همچون احكام ثانوي و حكومتي و عقيده و اكراه و اجبار و عدم قصد است كه تمامي اينها، بيانگر حرمت سبّ النبي و تمهيدات اسلام در جلوگيري از اين امر است.

كليدواژه ها: سبّ، دشنام، سبّ النبي، مجازات سبّ النبي، حرمت سبّ النبي، آزادي بيان.