بررسي و نقد رويكرد EQ در روايات جمع قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 20، بهار و تابستان 1397

علي خراساني/ عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي     khorasani110@gmail.com
دريافت: 14/04/1396 ـ پذيرش: 11/10/1396
چكيده
دائرة‌المعارف قرآن ليدن(EQ)،که پرآوازه‌ترين اثر قرآن‌پژوهي غربيان در سده‌هاي اخير است، از جهات صوري و محتوايي قابل نقد است؛ همانند جامعيت نداشتن مقالات، فقدان درک مطلب و استناد ندادن به منابع معتبر و يا برداشت‌هاي نادرست از برخي آيات قرآن؛ ولي هيچ موضوع نقدپذيري به اهميت شبهه‌اقکني در وحيانيت قرآن کريم نيست؛ زيرا با خدشه در وحيانيت قرآن، اساس اسلام و رسالت پيامبر مخدوش مي‌شود.
مقاله حاضر نحوه طرح موضوع روايات جمع قرآن را به اجمال در آثار پيشينيان و به تفصيل در مقالات EQ بررسي و مقايسه مي‌کند و به نقد ديدگاهي مي‌پردازد که از رهگذر پر و بال دادن به روايات جمع قرآن، در پي تشکيک در اصالت و وحيانيت قرآن است؛ ديدگاهي که به رغم وجود ادله و شواهد فراوان بر جمع‌آوري قرآن در زمان رسول خدا صلي الله علي و آله کوشيده است توقيفي بودن در ترتيب سوره‌ها و چينش آيات و نگارش قرآن در زمان آن حضرت را انکار کند. همچنين در اين مقاله در رد ديدگاه مذکور، به شماري از ادله عقلي، شواهد تاريخي و ادله نقلي، که بيانگر جمع و تدوين قرآن کريم در زمان حيات رسول خدا صلي الله علي و آله است، مي‌پردازيم.
کليدواژه‌ها: قرآن کريم، جمع قرآن، دائرة‌المعارف قرآن ليدن EQ، خاورشناسان.