نقد و بررسي قلمرو ولايت بر اساس مفهوم قرآني ملك عظيم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.
قيمت مقاله الكترونيكي: 
1500تومان

سال يازدهم، شماره اول، پياپي 20، بهار و تابستان 1397

سيدمحمدحسن صالح/ دانشجوي دكتري اديان و عرفان     m.hasansaleh2010@gmail.com
محمد جعفري/ استاديار مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ره
دريافت: 01/04/1396 ـ پذيرش: 17/10/1396
چكيده
اثبات فضايل اهل‌بيت عليهم السلام در قرآن کريم، به‌عنوان متن مشترک و مقدس تمام مسلمانان همواره مد نظر علماي شيعه بوده است. از سوي ديگر، يکي از مهم‌ترين ابعاد و شئون امامت، شأن «ولايت تکويني» است که خود داراي تقريرات و تقسيمات گوناگوني است. برخي از معاصران کوشيده‌اند با استدلال به آيه 54 سوره نساء، مفهوم قرآني «ملک عظيم» را مربوط به قدرت تصرف تکويني و اثبات کننده ولايت تکويني اهل‌بيت عليهم السلام آن هم در بالاترين حد خود، يعني تدبير و رياست بر کل عالم تفسير کنند. نگارنده ضمن ردّ اين استدلال، معتقد است: اگرچه اين آيه از فضايل اهل‌بيت عليهم السلام به شمار مي‌رود، اما نمي‌توان از آن چنين برداشتي نمود. علاوه بر اين، روايات متعدد ذيل آيه، اين فضيلت را خارج از قلمرو تکوين و در حوزه تشريع معرفي كرده‌اند.
کليدواژه‌ها: ملک ‌عظيم، ولايت، ولايت ‌تکويني، امامت، تکوين.