راهبردها و روش‌هاي نهادينه‌سازي فرهنگ قرآن بر پايه گرايش فطري انسان به كمال و زيبايي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال يازدهم، شماره دوم، پياپي 21، پاييز و زمستان 1397

علي رضازاده جويباري/دانشجوي دکتراي علوم قرآن و حديث    namebar110@gmail.com
فتح‌الله نجارزادگان/ استاد پرديس فارابي دانشگاه تهران    najarzadegan@ut.ac.ir
دريافت: 30/05/1397 ـ پذيرش: 25/10/1397

چکيده
مربيان و فرهنگ‌سازان در فرايند تبليغ، تعليم و تربيت ناگزيرند براي نهادينه‌سازي فرهنگ قرآن، به گرايش‌هاي فطري بشر توجه ويژه کنند؛ چون قرآن کلام خداوند فطرت‌آفرين، و زبان قرآن هماهنگ با فطرت آدميان است. اين نوشته درصدد تدوين راهبردهايي تربيتي است که از گرايش فطري انسان به زيبايي و کمال استنتاج مي‌شود و نيز بر آن است تا با کشف روش‌هاي مناسب براي اجراي اين راهبردها، جهان‌بيني، باورها و ارزش‌هاي قرآني را در مخاطبين قرآن نهادينه کند. در اين پژوهش، براي استنتاج هر راهبرد و روش‌هاي مربوط به آن، از الگوي منطقي «فرانکنا» استفاده شده و شواهد قرآني و روايي نيز براي مباني، اصول و روش‌هاي مورد بحث ارائه شده است. در اين زمينه بر مبناي «عشق به کمال مطلق»، راهبردهاي «تبيين کمال‌بخشي فرهنگ قرآن»، «معرفي کمالات قرآن و فرهنگ قرآن» و «تقويت و ارتقاي حس کمال‌خواهي» و بر مبناي «گرايش به زيبايي»، راهبردهاي «رعايت زيبايي و آراستگي در نهادينه‌سازي»، «برجسته‌سازي زيبايي‌هاي قرآن» و «تقويت و اعتلاي ذائقه زيبايي‌شناختي» استخراج شده و مجموعاً 24 روش نيز براي اجراي اين راهبردها ارائه شده است.
کليدواژه‌‌ها: قرآن، فرهنگ قرآن، گرايش فطري، کمال، زيبايي، نهادينه‌سازي، روش‌هاي نهادينه‌سازي.