«گفتاري بودن» زبان قرآن از ديدگاه ويليام گراهام

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 936.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 862.

سال دوازدهم، شماره اول، پياپي 22، بهار و تابستان 1398

مينا يعقوبي/ دانشجوي دكتراي علوم قرآن و حديث دانشگاه ايلام    yaghoobi.mina@gmail.com
مهدي اكبرنژاد/ دانشيار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه ايلام
سيدمحمدرضا حسيني‌نيا/ استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه ايلام
دريافت: 19/10/1397 ـ پذيرش: 27/02/1398

چکيده
گفتاري بودن زبان قرآن، از جمله مباحث روزآمد در حوزه‌ زبان‌شناسي قرآن است که مجادلات و بحث‌هاي بسياري را در ميان صاحب‌نظران پديد آورده است. پژوهشگر غير مسلمان آمريکايي، دکتر ويليام آلبرت گراهام، در بخشي از کتاب خود با عنوان «فراسوي واژه‌ مکتوب، جنبه‌هاي شفاهي متن مقدس در تاريخ مذهب»، گفتاري بودن قرآن را بررسي كرده است. پژوهش حاضر که به شيوة توصيفي‌ـ تحليلي صورت پذيرفته و داده‌هاي آن نيز به روش کتابخانه‌اي گردآمده، به تبيين و تحليل برداشت گراهام از گفتاري بودن قرآن پرداخته است. نتيجة به دست آمده نشان مي‌دهد که محقق در چارچوب يک «طيف بيان»، قرآن را هم‌زمان، هم يک مجموعه‌ گفتاري و هم يک متن نوشتاري مي‌شناسد؛ اما با توجه به قرائني و به‌ويژه با در نظر گرفتن نحوة عملکرد شفاهي آن در جامعه‌ اسلامي، وجه اصلي و غالب آن را «گفتاري» مي‌داند.
کليدواژه‌ها: گفتار، نوشتار، طيف بيان، بعد حسي، زبان قرآن.