بررسي «انفاق در قرآن» بر اساس ترتيب نزول آيات

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1398

رحمت‌الله عبدالله‌زاده آراني/ استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه پيام نور واحد آران و بيدگل
مجتبي بيابان‌پور آراني/ كارشناس ارشد علوم قرآن و حديث دانشگاه قم
سميه خاري آراني/ دانشجوي دكتراي الهيات علوم قرآن و حديث دانشگاه قرآن و حديث قم    s.khariarani@yahoo.com
دريافت: 26/07/1397 ـ پذيرش: 30/11/1397

چکيده
قرآن در يک دورۀ تاريخي و طي 23 سال، در پي مقتضيات مربوط به عصر رسالت پيامبر صلي الله عليها و آله نازل شده است. ازاين‌رو، يکي از شيوه‌هاي کارآمد در تفسير قرآن، مطالعۀ آن با رويکرد تاريخي است. در اين نوشتار که از شيوۀ تفسير موضوعي و رويکرد تاريخي بهره برده، موضوع انفاق بررسي گرديده است. ابتدا با بررسي کتب تاريخي و اشعار جاهلي، وضعيت معيشتي و اقتصادي مردم عصر نزول و فرهنگ حاکم بر آن جامعه در زمينۀ انفاق شناسايي شده؛ سپس با دقت در آيات مربوط به انفاق، بر اساس ترتيب نزول و زمان نزول، و سير تدريجي و گام‌به‌گام قرآن براي فرهنگ‌سازي و قانون‌‌‌گذاري در اين زمينه بررسي گرديده است. قرآن در طي23 سال نزول تدريجي، توانست ضمن بهره‌گيري از خصلت سخاوت و کرم اعراب، به‌تدريج رذايلي همچون فخرفروشي، تعصب، اسراف و... را از آن جامعه بزدايد و به آن رنگ توحيدي و دگردوستي ببخشد. 
کليدواژه‌ها: قرآن، انفاق، جامعۀ جاهلي، تفسير موضوعي، رويکرد تاريخي در تفسير، ترتيب نزول.