نقد و بررسي آرا و شبهات نوگرايان پيرامون آية اخفاي زينت (نور:31)

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1398

محمدتقي گل‌محمدي/ استاديار گروه معارف اسلامي دانشگاه يزد    Golmohammadi@yazd.ac.ir
محمد فاکر ميبدي/ استاد گروه قرآن و حديث جامعة المصطفي العالميه    m_faker@miu.ac.ir
دريافت: 30/08/1397 ـ پذيرش: 28/01/1398

چکيده
سيري در نظريات پيرامون آيات حجاب، به ما نشان مي‌‌دهد که در عصر جديد، نظري کاملاً متفاوت درباره اين آيات مطرح شده است. گروهي از نوگرايان، روش پوشش رايج بين زنان مسلمان را زير سؤال برده و برداشتِ مشهور مفسرين از آيات حجاب را متأثر از فرهنگ و تفکر زمانه دانسته‌اند. پژوهش پيش رو، به روش کيفي به توصيف و تحليل و تبيين آيه 31 سوره نور (اخفاي زينت) و شبهات وارد بر آن مي‌پردازد و صحت و سقم آنها را بررسي مي‌كند تا روشن شود که چه عاملي سبب زير سؤال بردن حجاب متداول شده است. اين تحقيق بعد از تقسيم شبهات به دو قسم محتوايي و متني، و بررسي و نقد شبهات، به اين نتيجه رسيده که زير سؤال بردن حجاب متداول، ناشي از دو عامل است: اول کنار گذاشتن روايات محکم و نيز استفاده از روايات ضعيف در بيان مصاديق و برداشت‌هاي تفسيري و تاريخي؛ و دوم تأثير فرهنگ غربي بر نگاه روشنفکران غرب‌گراي معاصر. 
کليدواژه‌ها: حجاب، خمر، جيوب، زينت، شبهات حجاب، فمنيسم.