كشف ارتباطات مفهومي آيات قرآن كريم در بستر تفاسير قرآن با استفاده از تكنيك‌هاي داده‌كاوي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال دوازدهم، شماره دوم، پياپي 23، پاييز و زمستان 1398

محمد بزرگ قمي‌زاده/ گروه کامپيوتر، واحد کاشان، دانشگاه آزاد اسلامي، کاشان، ايران     mqomi@noornet.net 
بهروز مينايي بيدگلي/ دانشيار دانشکده مهندسي کامپيوتر دانشگاه علم و صنعت ايران     b_minaei@iust.ac.ir
دريافت: 02/02/1398 ـ پذيرش: 28/06/1398

چکيده
کشف ارتباط بين آيات قرآن، به درک دقيق‌تر آيات و شناخت بعضي مفاهيم مجهول کمک مي‌کند. در کتب تفسير، شماري از آيات مرتبط بيان شده است و باهم‌آيي دو آيه در يک پاراگراف در کتب تفسير و علوم قرآني، مي‌تواند ارتباط مفهومي بين آيات قرآن را مشخص کند. کتب نرم‌افزار جامع تفاسير نور، توليد مرکز تحقيقات کامپيوتري علوم اسلامي، مبناي کار قرار گرفت و از آياتي که با هم در يک پاراگراف بودند، پُرتکرارترين باهم‌آيي‌ها استخراج شد. اين پژوهش نشان مي‌دهد كه استفاده از تكنيک‌‌هاي داده‌كاوي مي‌تواند ارتباط‌هاي پنهان ميان داده‌ها را كشف و استخراج نمايد. ارزيابي کمّي و کيفي اين تحقيق، در دو مرحله انجام شده است؛ در ابتدا از ضرايب پشتيبان و اطمينان و معيار ليفت و تشابه جاکارد و تشابه کسينوسي براي ارزيابي الگوهاي تکراري و قواعد باهم‌آيي و صحت کشف ارتباط بين آيات استفاده شد؛ سپس نتايج به‎دست‌آمده از مقايسه اين تحقيق با کار محققان ديگر، برتري پژوهش حاضر را بر رقباي خود نشان مي‌دهد. 
کليدواژه‌ها: بازيابي اطلاعات، داده‌کاوي، ارتباط بين متون، ارتباط مفهومي بين آيات قرآن، قرآن.