چگونگي استفاده قرآن كريم از مبادي فعل در راستاي تعالي انسان در جهت بندگي

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

 سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 27، پاييز و زمستان 1400، ص25-42

رضا شاه‌منصوري/ دانشجوي دكتري تربيت مدرّس اخلاق اسلامي، دانشگاه معارف قم    rez.mansoor@yahoo.com
بهروز محمدي منفرد/ استاديار گروه اخلاق، دانشگاه تهران
دريافت: 12/07/1400 ـ پذيرش: 15/12/1400

چکيده
قرآن کريم خود را کتاب هدايت به مسير عبوديت معرفي مي‌نمايد و از روش‌هاي گوناگوني براي نيل آدمي به مقام بندگي استفاده مي‌کند. ازجمله اين روش‌ها استفاده از يکي از مبادي افعال است. اين منبع وحياني با معرفت‌دهي خاص از مبادي فعل در ايجاد انگيزش براي عمل به وظايف بندگي و رسيدن به درجات عالي عبوديت بهره مي‌گيرد. هدف از اين تحقيق بررسي چگونگي معرفت‌دهي قرآن کريم و بهره‌مندي از مبادي فعل در جهت ايجاد انگيزش براي تعالي بندگي است. روش تحقيق «توصيفي ـ تحليلي» است. نتيجه تحقيق آن است كه معرفت‌دهي قرآن کريم کاملاً هدفمند بوده و در آن مبادي فعل، همچون تصور، تصديق به فايده و شوق مدنظر قرار گرفته و در جهت ايجاد انگيزه در انسان براي حرکت در مسير عبوديت است. همچنين قرآن کريم تأثير ويژه‌اي در جهت تقويت گرايش‌ها و اميال باطني که موافق با عبوديت هستند، دارد. معرفت‌دهي قرآن کريم تأثيري مهم در تضعيف اميال و گرايش‌هاي باطني مخالف با بندگي نيز دارد.

کليدواژه‌ها: انگيزش، مبادي افعال، معرفت‌دهي هدفمند، گرايش‌هاي فطري، بندگي.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
25