لزوم توجه به قرائن عقلي منفصل در فهم مراد خداي متعال از ظاهر آيات با رويكرد پاسخ به شبهات

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

 سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 27، پاييز و زمستان 1400، ص43-58

علي‌اكبر بابايي / دانشيار گروه قرآن‌پژوهي، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه    ababayi@rihu.ac.ir
دريافت: 02/09/1400 ـ پذيرش: 16/01/1401

چکيده
يکي از عوامل مؤثر در تفسير قرآن و فهم مراد خداي متعال از ظهور آيات، قرائن عقلي است، قرائن عقلي دوگونه است: 1. معرفت‌ها و معلومات بديهي صارف از ظهور آيات که از قرائن عقلي متصل شمرده مي‌شود. 2. برهان‌هاي عقلي يا معلومات عقلي نظري که از قرائن منفصل آيات است. در تأثير معلومات بديهي در ظهور آيات و لزوم توجه به آن در تفسير آيات اختلافي نيست، ولي در لزوم توجه به برهان‌هاي عقلي يا معلومات عقلي نظري در فهم مراد خداي متعال از ظهور آيات اختلاف است. گروهي آن را مسلّم و مفروغ‌عنه دانسته‌‌‌اند و برخي در مخالفت با آن بر بي‌‌نيازي فهم ظواهر قرآن از علوم عقلي به وجوهي استدلال کرده‌اند. در اين مقاله نخست با روش تحليلي، لزوم توجه به معلومات عقلي نظري در فهم مراد خداي متعال از آيات با بيان سه مقدمه تبيين شده و سپس با روش «تحليلي ـ ‌انتقادي»، ادله مخالفان آن بررسي و به شبهات آنان پاسخ داده مي‌شود.

کليدواژه‌ها: ظاهر آيات، قرائن عقلي، معلومات بديهي، معلومات نظري.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
43