كمال نهايي انسان براساس ابعاد نفس از منظر قرآن كريم

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

 سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 27، پاييز و زمستان 1400، ص59-72

* محسن كريمي قدوسي/ كارشناس ارشد تفسير و علوم قرآن، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)    mohsenak65@gmail.com
مصطفي كريمي/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره)
دريافت: 19/06/1400 ـ پذيرش: 28/11/1400

چکيده
کمال نهايي انسان را بايد به صورت تک‌بعدي نگريست يا با توجه به ابعاد گوناگون نفس انسان، بايد جنبه‌هاي گوناگوني برايش ترسيم نمود؟ مقاله حاضر با هدف پاسخ‌گويي به اين پرسش و به روش «توصيفي‌ ـ تحليلي»، در قالب تفسير موضوعي، به نتايج ذيل دست يافته است: کمال آدمي براساس ابعاد گوناگون نفس او داراي جنبه‌هاي متفاوتي است. انسان به لحاظ شناختي مي‌تواند به نقطه‌اي برسد که تعلّق خود به پروردگار و رحمت خاص او را به نحو حضوري درک ‌کند. برخورداري از نيرويي فوق مادي و خداگونه، کمال نهايي انسان در بُعد قدرت را محقق مي‌سازد. محبت انسان به خير و کمال مطلق (يعني: خداوند متعال) و نفرت از شرّ و مظاهر آن، بالاترين مرتبه‌ از کمال در بُعد محبت است. احساس رضايت و شادماني در نتيجه قرب به خداوند نيز مطلوب نهايي و غايتي است که انسان‌هاي کامل به آن دست مي‌يابند.

کليدواژه‌ها: کمال نهايي، ابعاد نفس، شناخت، قدرت، محبت.
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
59