دلالت آيات «مخلَصين» بر عصمت انبيا از گناهان از ديدگاه آيت‌الله سبحاني و پاسخ به اشكالات

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

 سال چهاردهم، شماره دوم، پياپي 27، پاييز و زمستان 1400، ص73-86

* علي فقيه/ استاديار گروه علوم قرآن و حديث، دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم    fagheh@quran.ac.ir
سيداحمد فقيهي/ استاديار گروه تفسير و علوم قرآن، مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني (ره)
دريافت: 11/02/1399 ـ پذيرش: 27/06/1399

چکيده
آيت‌الله سبحاني معتقد است كه آيات «َلأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعينَ* إِلاّعِبادَكَ مِنْهُمُ المُخْلَصينَ» (حجر: 39-40) و مانند آن، بر عصمت مخلَصان دلالت دارد؛ زيرا پيراستگى فردى از اغواي شيطان، ملازم با پيراستگى از معصيت و تمرد است؛ و ازآنجاکه انبيا از مخلَصان‌اند، درنتيجه انبيا از گناهان معصوم‌اند. برخي نويسندگان بر استدلال آيت‌الله سبحاني اشکالاتي مطرح کرده‌اند. مسئله اين است که ديدگاه آيت‌الله سبحاني در زمينة اثبات عصمت به‌وسيلة اين دليل چگونه است؟ و آيا اشکالات مطرح‌شده بر آن وارد است يا خير؟ نگارنده در اين مقاله با بررسي واژه‌هاي به‌کاررفته در آيات مربوطه و نيز اشکالات مطرح‌شده بر اين دليل، در‌صدد است که با استفاده از روش تحليلي‌ ـ توصيفي، به تبيين و تحليل اين دليل و بررسي اشکالات آن بپردازد.

کليدواژه‌ها: عصمت، مخلَصين، معصيت، آيت‌الله سبحاني.
 
 

سال انتشار: 
1400
شماره مجله: 
27
شماره صفحه: 
73