فردي يا اجتماعي بودن حجاب از منظر قرآن

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 28، بهار و تابستان 1401، ص25-42

احمد طاهري‌نيا / استاديار گروه تفسير و علوم قرآن مؤسسة آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) atahrriarani@yahoo.com
دريافت: 05/02/1401 ـ پذيرش: 11/06/1401

چکيده
يکي از مسائل مطرح درباره حجاب، فردي يا اجتماعي بودن آن است که دو ديدگاه متفاوت درباره آن ارائه شده است: برخي حجاب را امري فردي قلمداد کرده و مداخله حکومت اسلامي در امر حجاب را مجاز ندانسته و گروهي آن را امري اجتماعي تلقي کرده، تأکيد مي‌کنند: نه‌تنها حکومت اسلامي مجاز به دخالت است، بلکه حتي وظيفه اوست. پژوهش حاضر به روش توصيفي ـ تحليلي و با هدف بررسي اين مسئله از ديدگاه قرآن صورت داده شده و حاکي از آن است که مفهوم «امر فردي» و «امر اجتماعي» مربوط به دو حوزه جداگانه است:‌ يکي حوزه رفتار و ديگري حوزه حکم شرعي، و در هر دو حوزه تعريف و معيار مشخصي دارند. دلايل و شواهد قرآني بيانگر آن است که حجاب، هم به‌مثابه «رفتار اختياري زنان» و هم به‌منزله «حکم شرعي» داراي معيارهاي امر اجتماعي است، نه امر فردي و بدين‌روي، حجاب از ديدگاه قرآن امري اجتماعي و در حيطه دخالت حکومت اسلامي است.

کليدواژه‌ها: حجاب،‌ امر فردي، امر اجتماعي، حکم فردي،‌ حکم اجتماعي،‌ عمل اختياري.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
25