معناشناسي عبارت «لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صمّاً و عمياناً» با تأكيد بر مفهوم‌شناسي و غرض‌شناسي حرف جرّ «علي»

  • warning: Missing argument 1 for t(), called in D:\WebSites\nashriyat.ir\themes\tem-nashriyat\upload_attachments.tpl.php on line 15 and defined in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\common.inc on line 962.
  • warning: htmlspecialchars() expects parameter 1 to be string, array given in D:\WebSites\nashriyat.ir\includes\bootstrap.inc on line 869.

سال پانزدهم، شماره اول، پياپي 28، بهار و تابستان 1401، ص95-112

محدثه مقيمي‌نژاد داوراني/ استاديار گروه علوم قرآن و حديث دانشکده حضرت نرجس دانشگاه وليعصر، رفسنجان، ايران m.moghiminejad@yahoo.com
دريافت: 15/01/1401 ـ پذيرش: 22/05/1401

چکيده
عبارت «لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْها صمّا و عمياناً» در آيه 73 سورة «فرقان» در سياق آيات بيانگر صفات عباد الرحمن، يکي از خصوصيات آنان را اين‌گونه گزارش مي‌کند: «کر و کور بر آيات الهي نمي‌افتند». نظر به اينکه فروافتادن بر آيات الهي معناي روشني ندارد، پژوهش حاضر با روش توصيفي ـ تحليلي مفهوم و غرض بلاغي فعل «َلمْ يَخِرُّوا» در اين عبارت و نقد آراء مفسران در اين زمينه را واکاوي کرده است. همچنين نظر به نقش کليدي حروف جرّ در معنابخشي به آيات، مفهوم و اغراض بلاغي حرف جرّ «علي» بررسي شده است. نتيجه بررسي حاکي از آن است که فعل «لم يخرّوا» کاربردي کنايي دارد و در مفهوم «پذيرش و ‌روي‌آوري» به‌کار رفته است. حرف جر «علي» نيز در معناي «لام تعليل» به‌کار رفته و آيه شريفه حاکي از‌ روي‌آوري آگاهانه بندگان صالح الهي به آيات خداوند است.

کليدواژه‌ها: آيه 73 فرقان، اوصاف عباد الرحمن، حرف جرّ «علي»، مصدر «خرور»، كنايه در قرآن.
 

سال انتشار: 
1401
شماره مجله: 
28
شماره صفحه: 
95